مدرس عزیز و گرامی

در این صفحه فرم مربوط به ثبت دوره آموزشی توسط شما قرار داده شده است که شما می بایست قبل از ضبط دوره آموزشی موردنظرتان عنوان دوره آموزشی همراه یا یک توضیح مختصر در رابطه با آن را در فرم زیر وارد کنید تا در صورت تایید شدن دوره آموزشی از طرف آموزش تک ، ضبط آموزشتان را طبق استاندارد های تعریف شده در صفحه قوانین و استانداردها شروع کنید.

با توجه به شرایط اقتصادی فعلی تا 80 درصد تخفیف برای دوره ها فعال شد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه